Tin

mẫu phiếu đánh giá công chức hàng năm

Phiếu đánh giá công chức là gì?

Theo quy định tại Điều 22 Nghị định 90/2020/NĐ-CP, phiếu đánh giá, xếp loại chất lượng công chức là một trong các văn bản lưu giữ kết quả đánh giá, xếp loại công chức, được lưu vào hồ sơ công chức.

Ngoài Phiếu này, hồ sơ công chức còn bao gồm:

Bạn đang xem: mẫu phiếu đánh giá công chức hàng năm

– Biên bản cuộc họp nhận xét, đánh giá.

– Nhận xét của cấp ủy nơi công tác (nếu có).

– Kết luận và thông báo bằng văn bản về kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng công chức của cấp có thẩm quyền.

Mẫu phiếu này là mẫu số 02 ban hành tại Phụ lục kèm Nghị định 90/2020/NĐ-CP này.

Mẫu phiếu đánh giá, phân loại công chức và cách ghi

Tải vềSửa/In biểu mẫu

TÊN CƠ QUAN, TỔ CHỨC, ĐƠN VỊ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

PHIẾU ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI CHẤT LƯỢNG CÔNG CHỨCNăm………..

Họ và tên: ………………………………………………………………………………………..

Chức vụ, chức danh: …………………………………………………………………………

Đơn vị công tác: ……………………………………………………………………………….

I. KẾT QUẢ TỰ ĐÁNH GIÁ

1. Chính trị tư tưởng:………………………………………………………………………….

2. Đạo đức, lối sống:………………………………………………………………………..

3. Tác phong, lề lối làm việc:……………………………………………………………….

4. Ý thức tổ chức kỷ luật:…………………………………………………………………….

5. Kết quả thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao (xác định rõ nội dung công việc thực hiện; tỉ lệ hoàn thành, chất lượng, tiến độ công việc):……

6. Thái độ phục vụ nhân dân, doanh nghiệp (đối với những vị trí tiếp xúc trực tiếp hoặc trực tiếp giải quyết công việc của người dân và doanh nghiệp): ……………………………………………………………………………………..

PHẦN DÀNH RIÊNG CHO CÔNG CHỨC LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ

7. Kết quả hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị được giao lãnh đạo, quản lý, phụ trách (xác định rõ nội dung công việc thực hiện; tỉ lệ hoàn thành, chất lượng, tiến độ công việc): ………………………………………………..

8. Năng lực lãnh đạo, quản lý:……………………………………………………………

9. Năng lực tập hợp, đoàn kết:…………………………………………………………..

II. TỰ NHẬN XÉT, XẾP LOẠI CHẤT LƯỢNG

1. Tự nhận xét ưu, khuyết điểm:…………….…………………………………

2. Tự xếp loại chất lượng:………………………………………………………

(Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; hoàn thành tốt nhiệm vụ; hoàn thành nhiệm; không hoàn thành nhiệm vụ).

……, ngày…. tháng…. năm…..

NGƯỜI TỰ NHẬN XÉT

(Ký, ghi rõ họ tên)

III. Ý KIẾN NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ

(Phần dành cho người đứng đầu đơn vị cấu thành (nếu có))

………………………………………………………………………………………….

……., ngày wiki.onlineaz.vnáng….năm……

NGƯỜI NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ(Ký, ghi rõ họ tên)

IV. KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI CHẤT LƯỢNG CÔNG CHỨC (Phần dành cho cấp có thẩm quyền đánh giá)

1. Nhân xét ưu, khuyết điểm:……………………………………………………………..

2. Kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng:……………………………………………..

(Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; hoàn thành tốt nhiệm vụ; hoàn thành nhiệm vụ; không hoàn thành nhiệm vụ).

3. Nhận định chiều hướng, triển vọng phát triển của cán bộ:……………….

…., ngày wiki.onlineaz.vnáng….năm…..

NGƯỜI CÓ THẨM QUYỀN ĐÁNH GIÁ

(Ký tên, ghi rõ họ tên)

Phiếu này bao gồm 04 phần:

Tham khảo: mod hungry shark evolution

– Công chức tự đánh giá kết quả công tác, tu dưỡng, rèn luyện của mình theo các tiêu chí: Chính trị tư tưởng, đạo đức lối sống, tác phong lề lối làm việc, ý thức tổ chức kỷ luật, kết quả thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, thái độ phục vụ nhân dân, doanh nghiệp.

XEM THÊM:  bài viết về ngày 22/12

– Tự đánh giá, nhận xết, xếp loại chất lượng của công chức: Căn cứ vào các ưu điểm, nhược điểm của mình, công chức tự đánh giá bản thân thuộc một trong 4 tiêu chí: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; hoàn thành tốt nhiệm vụ; hoàn thành nhiệm; không hoàn thành nhiệm vụ;

– Ý kiến của tập thể đơn vị và lãnh đạo trực tiếp quản lý công chức;

– Kết quả đánh giá, phân loại công chức của cấp có thẩm quyền. Căn cứ vào ưu, nhược của công chức để đưa ra đánh giá, phân loại công bằng, minh bạch nhất.

Dưới đây là ví dụ chi tiết cách điền vào mẫu Phiếu đánh giá của công chức:

Tải vềSửa/In biểu mẫu

TÊN CƠ QUAN, TỔ CHỨC, ĐƠN VỊ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

PHIẾU ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI CHẤT LƯỢNG CÔNG CHỨCNăm………..

Họ và tên: Nguyễn Văn A

Chức vụ, chức danh: Kế toán viên

Đơn vị công tác: Ủy ban nhân dân xã A – huyện B – tỉnh C

I. KẾT QUẢ TỰ ĐÁNH GIÁ

1. Chính trị tư tưởng: Chấp hành và thực hiện tốt quan điểm chỉ đạo của Đảng trong thực hiện nhiệm vụ được giao.

2. Đạo đức, lối sống: Luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm trong công tác với thái độ làm việc tận tình, trung thực, cần, kiệm, liêm chính, chí công, vô tư; có lối sống cần, kiệm, liêm chính, chí công, vô tư.

3. Tác phong, lề lối làm việc: Luôn giao tiếp, ứng xử đúng mực khi tiếp xúc với đồng nghiệp; làm việc khoa học, đúng giờ, thể hiện tinh thần tự phê bình và phê bình đúng mực.

4. Ý thức tổ chức kỷ luật:…………………………………………………………………….

5. Kết quả thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao (xác định rõ nội dung công việc thực hiện; tỉ lệ hoàn thành, chất lượng, tiến độ công việc): Bảo đảm đúng tiến độ, chất lượng đã đặt ra.

6. Thái độ phục vụ nhân dân, doanh nghiệp (đối với những vị trí tiếp xúc trực tiếp hoặc trực tiếp giải quyết công việc của người dân và doanh nghiệp): Đúng mực và giải quyết mọi tình huống hợp lý, có tính thuyết phục, không gây phiền hà

PHẦN DÀNH RIÊNG CHO CÔNG CHỨC LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ

7. Kết quả hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị được giao lãnh đạo, quản lý, phụ trách (xác định rõ nội dung công việc thực hiện; tỉ lệ hoàn thành, chất lượng, tiến độ công việc): ………………………………………………..

8. Năng lực lãnh đạo, quản lý:……………………………………………………………

9. Năng lực tập hợp, đoàn kết:…………………………………………………………..

II. TỰ NHẬN XÉT, XẾP LOẠI CHẤT LƯỢNG

1. Tự nhận xét ưu, khuyết điểm:

– Ưu điểm: Thực hiện tốt nhiệm vụ được giao…

– Nhược điểm: Tuy vậy, vì nhiều yếu tố khách quan cũng như chủ quan mà một số nhiệm vụ chưa đạt được mức như mong đợi…

2. Tự xếp loại chất lượng: Hoàn thành tốt nhiệm vụ

(Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; hoàn thành tốt nhiệm vụ; hoàn thành nhiệm; không hoàn thành nhiệm vụ).

……, ngày…. tháng…. năm…..

NGƯỜI TỰ NHẬN XÉT

(Ký, ghi rõ họ tên)

III. Ý KIẾN NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ

(Phần dành cho người đứng đầu đơn vị cấu thành (nếu có))

………………………………………………………………………………………….

……., ngày wiki.onlineaz.vnáng….năm……

NGƯỜI NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ(Ký, ghi rõ họ tên)

XEM THÊM:  font chữ bị mờ trong win 7

IV. KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI CHẤT LƯỢNG CÔNG CHỨC (Phần dành cho cấp có thẩm quyền đánh giá)

1. Nhân xét ưu, khuyết điểm:……………………………………………………………..

2. Kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng:……………………………………………..

(Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; hoàn thành tốt nhiệm vụ; hoàn thành nhiệm vụ; không hoàn thành nhiệm vụ).

3. Nhận định chiều hướng, triển vọng phát triển của cán bộ:……………….

…., ngày wiki.onlineaz.vnáng….năm…..

NGƯỜI CÓ THẨM QUYỀN ĐÁNH GIÁ

(Ký tên, ghi rõ họ tên)

Công chức được đánh giá theo 6 nội dung chính?

Theo quy định tại Điều 56 Luật Cán bộ, công chức hiện đang có hiệu lực, công chức được đánh giá theo các nội dung sau:

Xem thêm: gia thep tisco

– Chấp hành đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước;

– Phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, tác phong và lề lối làm việc;

– Năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ;

– Tiến độ và kết quả thực hiện nhiệm vụ;

– Tinh thần trách nhiệm và phối hợp trong thực hiện nhiệm vụ;

– Thái độ phục vụ nhân dân.

Riêng với công chức lãnh đạo, quản lý, ngoại những nội dung nêu trên còn được đánh giá theo:

– Kết quả hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị được giao lãnh đạo, quản lý;

– Năng lực quản lý, lãnh đạo;

– Năng lực tập hợp, đoàn kết công chức.

Tuy nhiên, sắp tới đây, từ 01/7/2020, khi Luật Cán bộ, công chức được sửa đổi chính thức có hiệu lực, nội dung đánh giá công chức cũng được bổ sung, sửa đổi theo hướng cụ thể, chi tiết và thuận lợi hơn:

– Nội dung “tiến độ thực hiện nhiệm vụ” được sửa đổi thành “kết quả thực hiện nhiệm vụ theo quy định của pháp luật, theo kế hoạch đề ra hoặc theo công việc cụ thể được giao”;

– Nội dung “kết quả thực hiện nhiệm vụ” được sửa thành “đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ gắn với vị trí việc làm, thể hiện thông qua công việc, sản phẩm cụ thể”;

– Nội dung “thái độ phục vụ nhân dân” được sửa thành “thái độ phục vụ nhân dân, doanh nghiệp với vị trí tiếp xúc trực tiếp hoặc trực tiếp giải quyết công việc của người dân và doanh nghiệp”…

Những nội dung này được sửa đổi theo hướng toàn diện hơn và phù hợp với chủ trương sẽ trả lương theo vị trí việc làm, theo công việc cụ thể cũng như góp phần loại bỏ tiêu cực, phòng, chống tham nhũng.

Không chỉ vậy, theo khoản 11 Điều 1 Luật sửa đổi Luật Cán bộ, công chức, thời điểm đánh giá công chức cũng được bổ sung.

Nếu trước đây chỉ đánh giá hằng năm, trước khi bổ nhiệm, quy hoạch, điều động, đào tạo, bồi dưỡng, khi kết thúc thời gian luân chuyển, biệt phái thì nay còn được đánh giá:

– Trước khi nâng ngạch, nâng lương trước thời hạn, bổ nhiệm lại, điều động;

– Căn cứ vào yêu cầu quản lý, người đứng đầu có thể đánh giá công chức theo quý, tháng hoặc tuần phù hợp với đặc thù công việc…

Xem thêm: Công chức được đánh giá theo tiêu chí mới từ 01/7/2020

Cách điền phiếu đánh giá công chức mới nhất (Ảnh minh họa)

XEM THÊM:  hack grand theft auto vice city

Công chức được đánh giá theo tiêu chí xếp loại mới?

Không chỉ sửa đổi, bổ sung nội dung đánh giá công chức mà các tiêu chí xếp loại công chức cũng có sự thay đổi.

Theo đó, tại quy định hiện hành (Điều 58 Luật Cán bộ, công chức năm 2008), công chức được xếp loại theo các mức:

– Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ;

– Hoàn thành tốt nhiệm vụ;

– Hoàn thành nhiệm vụ nhưng còn hạn chế về năng lực;

– Không hoàn thành nhiệm vụ.

Tuy nhiên, khi Luật này được sửa đổi thì các tiêu chí cũng được sửa thành:

– Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ;

– Hoàn thành tốt nhiệm vụ;

– Hoàn thành nhiệm vụ;

– Không hoàn thành nhiệm vụ.

Đồng thời, kết quả đánh giá xếp loại chất lượng công chức không chỉ được lưu vào hồ sơ công chức, thông báo đến công chức được đánh giá mà còn được công khai trong cơ quan, tổ chức, đơn vị nơi công chức công tác.

Đặc biệt, Luật sửa đổi còn quy định cụ thể các biện pháp xử lý với việc công chức không hoàn thành nhiệm vụ:

– Cho thôi việc: 2 năm liên tiếp không hoàn thành nhiệm vụ;

– Bố trí công tác khác hoặc không bổ nhiệm lại: Công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý có 02 năm liên tiếp trong thời hạn bổ nhiệm không hoàn thành nhiệm vụ;

– Bố trí vào vị trí việc làm có yêu cầu thấp hơn: Không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý mà trong 03 năm có 02 năm liên tiếp không hoàn thành nhiệm vụ.

Xem thêm: Thêm hình thức kỷ luật công chức không hoàn thành nhiệm vụ

Thời điểm đánh giá hàng năm công chức

Việc đánh giá công chức vào thời gian nào trong năm được Điều 20 Nghị định 90 hướng dẫn cụ thể như sau:

Việc đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức được thực hiện theo từng năm công tác.

Trong đó:

– Công chức chuyển công tác: Cơ quan, đơn vị mới có trách nhiệm đánh giá, xếp loại chất lượng. Thời gian công tác ở đơn vị cũ từ 06 tháng trở lên thì kết hợp với ý kiến nhận xét của cơ quan cũ trừ trường hợp không còn cơ quan cũ.

– Tiến hành trước ngày 15/12 hằng năm, trước khi đánh giá, xếp loại chất lượng Đảng viên và tổng kết công tác bình xét thi đua, khen thưởng hàng năm của cơ quan, tổ chức, đơn vị.

– Tại thời điểm đánh giá, xếp loại chất lượng, nếu vắng mặt có lý do chính đáng hoặc nghỉ ốm, nghỉ chế độ thai sản, công chức sẽ làm báo cáo tự đánh giá, nhận mức xếp loại gửi cơ quan, tổ chức đang công tác để thực hiện đánh giá, xếp loại theo quy định.

Trên đây là mẫu Phiếu đánh giá công chức và cách ghi chi tiết. Công chức có thể dựa vào ví dụ và căn cứ vào tình hình thực tế của mình để điền. Đảm bảo phải nhận xét trung thực, khách quan.

Nếu còn thắc mắc, độc giả vui lòng liên hệ 1900.6192 để được hỗ trợ, giải đáp.

>> Phiếu tự đánh giá của giáo viên mới nhất kèm hướng dẫn chi tiết

Tham khảo: hình vẽ bác nông dân

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Check Also
Close
Back to top button